ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561

เดือน พฤษภาคม 2561

15  วันเปิดปีการศึกษา 2561
18  มิสซาเปิดปีการศึกษา 
21 วันเริ่มต้นการเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
25 ส่งข้อสอบร่วม ศูนย์วิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2561
26 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
29 หยุดเรียน วันวิสาขบูชา
30 นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
31 กิจกรรม วันรณรงค์การงดสูบบุหรี่โลก

 

เดือน มิถุนายน 2561

1 วันศุกร์ต้นเดือน
7-9 ตรีวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย
10 วันฉลองวัดนักบุญอันตน
11 นักเรียนหยุดเรียน (เช้า-เที่ยง ครูทั้งหมดช่วยเก็บงานฉลองวัด)
14

คาบ 1-2 กิจกรรมพระคุณที่สาม (แผนกอนุบาล)

คาบ 3-4 กิจกรรมวันไหว้ครู (แผนกประถม-มัธยม)

22-23 อบรมครูคำสอน
26 วันสุนทรภู่
27 กิจกรรมสรรหาสภานักเรียน
29 16.00 น. ประชุมครูประจำเดือน

**หมายเหตุ

-อบรมครูคำสอน / อบรมครูใหม่ของสังฆมลฑล

-ครูเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ (หลังฉลองวัด)

 

เดือน กรกฎาคม 2561

3-4 นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
4 กิจกรรมถวายสัตย์ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
6 มิสซาศุกร์ต้นเดือน นักเรียน/ครูคาทอลิก
10 ช่วงเช้า นิเทศครู (โดยศูนย์วิชาการ) ครั้งที่1/2561
14 อบรมครูคาทอลิก
26

โครงการ “สานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน”

08.00-11.00 น. (พุทธ) ทำบุญตักบาตร / ฟังธรรม / แห่เทียน

08.00-11.00 น. (คาทอลิก) ทำบุญ / ฟังธรรม / มิสซา

                    นักเรียนกลับบ้านกับพ่อแม่ (ก่อนเที่ยง)

                    บ่าย คณะครู ช่วยกันคัดแยกสิ่งของทำบุญ (ส่งต่อบุญ)

 

27-30 หยุด (อาสาฬหบูชา / เข้าพรรษา / วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10)
31-1 นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป