ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560

เดือน พฤษภาคม 2560

16  วันเปิดปีการศึกษา 2560
19  16.00 น. ประชุมครูประจำเดือน
23 ประชุมผู้ช่วยฝ่ายฯ (คาบ 5)
24

ประชุมคณะกรรมการอภิบาล 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนคาทอลิกในโรงเรียน

26 มิสซาเปิดปีการศึกษา 
27 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
30 ประชุมหัวหน้าสายชั้น (คาบ 5)
31 กิจกรรม วันรณรงค์การงดสูบบุหรี่โลก

 

เดือน มิถุนายน 2560

 1  กิจกรรม งามอย่างไทยใส่ใจมารยาท 
 2  ประชุมครูต่างชาติ
 6  ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ (คาบ 5 )
 9  บริษัทนมไวตามิล มาแจกนมให้เด็กทุกคน
 11  วันฉลองวัดนักบุญอันตน
 12  หยุดเรียน
 13

 ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการวิชาการโรงเรียนในสังกัดฯ 

ประชุมหัวหน้าสายชั้น

 15  กิจกรรมไหว้ครู
 16  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 20  ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ (คาบ 5 )
23-24   อบรมครูคำสอน
23 กิจกรรมสรรหาสภานักเรียน
24 สัมมนาครูใหม่ โรงเรียนในสังกัด
26 กิจกรรมครูกวีศรีสุนทร
27 ประชุมหัวหน้าสายชั้น (คาบ 5 )
30 ประชุมครูประจำเดือน (งดเรียนพิเศษ)

 

เดือน กรกฎาคม 2560

3 กิจกรรมกำจัดเหา
4  ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ (คาบ 5 )
6 ฟื้นฟูจิตใจ นักเรียนคาทอลิก
7 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
10 หยุดเรียน ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
11 ประชุมหัวหน้าสายชั้น (คาบ 5 )
14 ส่งข้อสอบทุกกลุ่มสาระที่ห้องวิชาการ
18 ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ (คาบ 5 )
19 กิจกรรมเหาหายสบายศีรษะ ครั้งที่ 1 (อนุบาล)
25 ประชุมหัวหน้าสายชั้น (คาบ 5 )
25-27  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสืบสานภาษาไทย
28 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
31 กิจกรรม ภาษาพาสนุก

 

เดือน สิงหาคม 2560

1-4 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
2 วันคล้ายวันเกิด คุณพ่ออัลฟองโซ สกล ปันฉาย
4 ประชุมครูต่างชาติ
5-6 อบรมผู้นำยุวทูต
8 ประชุมผู้บริหาร / คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 
11

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร้อยดวงใจเทิดไท้พระคุณแม่

กิจกรรมการแสดงและนาฏศิลป์ท้องถิ่น

14 หยุดเรียน ชดเชยวันแม่แห่งชาติ
15-18

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมสังคมศึกษาพาสัญจร

15 ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ (คาบ 5 )
18-20 ค่าย Y.C.S สังฆมลฑลราชบุรี (คกก. เยาวชนคาทอลิกในโรงเรียน)
22 ประชุมหัวหน้าสายชั้น (คาบ 5 )
23-25 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
29

วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อ เปโตร สมเกียรติ จูรอด

ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ (คาบ 5 )

 

เดือน กันยายน 2560

1 ประชุมครูต่างชาติ
5 ประชุมหัวหน้าสายชั้น (คาบ 5 )
8 โครงการเรียนรู้กับครูชาวบ้าน
11 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
12 ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ (คาบ 5 )
14 กิจกรรมเด็กไทยรักษ์ความเป็นไทย
14-15 ส่งข้อสอบร่วม ปลายภาคเรียนที่ 1/2560
19 ประชุมหัวหน้าสายชั้น (คาบ 5 )
26 ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ (คาบ 5 )
29 ประชุมครู ประจำเดือน (งดเรียนพิเศษ)

 

เดือน ตุลาคม 2560

2-4 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
5-6 เริ่มเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
10-12 ฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก / ครูคำสอน
13 ปิดภาคเรียนที่ 1/ 2560   วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุู่หัว รัชกาลที่ 9 
16 อบรมครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถม โดย Oxford
23 วันปิยมหาราช
23-27 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบามศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
30 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
31 ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ (คาบ 5 )

 

เดือน พฤศจิกายน 2560

1

ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและประกาศข่าวดี 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนคาทอลิกในโรงเรียน

3 กิจกรรมวันลอยกระทง
7

ประชุมผู้บริหาร /คณะกรรมการวิชาการ โรงเรียนในสังกัด

ประชุมหัวหน้าสายชั้น (คาบ 5 )

10 แข่งขันกีฬา ระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี
11 ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น
13 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
14 ประชุมหัวหน้าฝ่ายฯ (คาบ 5 )
23 กิจกรรมลับสมองประลองปัญญา
24 ประชุมครูประจำเดือน **(อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
25 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.3
27-28 มหกรรมวิชาการโรงเรียนในสังกัดฯ ณโรงเรียนดรุณาราชบุรี
27 กิจกรรมการ์ดอวยพร

 

เดือน ธันวาคม 2560

1 ประชุมครูต่างชาติ
4 วันสิ่งแวดล้อมไทย
5 หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ
8-10 ค่ายลูกเสือร่วม ประถม 6 ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ
11 หยุดเรียน ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
12 ประชุมหัวหน้าฝ่าย (คาบ 5)
12-15 กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์
17 ชุมนุมครูคำสอน
19 ประชุมหัวหน้าสายชั้น (คาบ 5 )
22 กิจกรรมวันคริสต์มาส
25-2 ม.ค. หยุดเรียน ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

 

เดือน มกราคม 2561

** กิจกรรมนิเทศการสอน ครั้งที่ 2 (8-19) หัวหน้ากลุ่มสาระ 

** ส่ง (ร่าง) รูปเล่มวิจัยในชั้นเรียน (วิชาการรวบรวม ตรวจสอบเบื้องต้น นำส่งผู้อำนวยการ)

3-4 นักเรียนคาทอลิก รับศีลอภัยบาป
5 ประชุมครูต่างชาติ
9 ประชุมหัวหน้าฝ่าย (คาบ 5)
10 กิจกรรมเหาหายสบายศีรษะ ครั้งที่ 2 (อนุบาล)
12 กิจกรรม สุขสันต์วันเด็ก
16 หยุดเรียน วันครู / ชุมนุมครูคาทอลิก ณ โรงเรียนนารีวิทยา
  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
23 ประชุมหัวหน้าสายชั้น (คาบ 5 )
24-27 สัมมนาหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการฯ โรงเรียนในสังกัด
26 ประชุมครูประจำเดือน (งดเรียนพิเศษ)
30 ประชุมหัวหน้าฝ่าย (คาบ 5)

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

 30-31  นักเรียนคาทอลิก รับศีลอภัยบาป
 ประชุมครูต่างชาติ
3  งาน Bible Contest ครั้งที่ 16
 ประชุมหัวหน้าสายชั้น (คาบ 5 )
 12  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 13  ประชุมหัวหน้าฝ่าย (คาบ 5)
 16  กิจกรรมวันตรุษจีน
16-17   โรงเรียนส่งข้อสอบร่วม ปลายภาคเรียนที่ 2/2560
23   กิจกรรมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสปิดปีการศึกษา
 24  กิจกรรมความสำเร็จของหนู (บัณฑิตน้อย)
26-28 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับประถม-มัธยม
28 ประชุมครูประจำเดือน

 

เดือน มีนาคม 2561

1 ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
19 (ศูนย์วิชาการ) อบรมครูผู้สอนภาาาอังกฤษ (ระดับมัธยม) โดย Oxford
19-23 (ศูนย์วิชาการ) อบรมพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พัฒนาการวัดผล ฯลฯ ทุกระดับ

 

เดือน เมษายา 2561

2-27 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

 

เดือน พฤษภาคม 2561

14 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *