ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561

เดือน พฤษภาคม 2561

15 วันเปิดปีการศึกษา 2561
18 มิสซาเปิดปีการศึกษา (กิจกรรมขอพรพระประเสริฐเทิดเกียรติ น.อันตน)
21 เริ่มต้นการเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
22 ประชุมทีมผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ห้องรับรอง)
23 ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและประกาศข่าวดี ครั้งที่ 1/2561
  ประชุมคณะกรรมการเยาวชนคาทอลิกในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2561
25 ส่งข้อสอบร่วมศูนย์วิชาการ  ภาคเรียนที่ 1/2561
26 (เสาร์) ประชุมผู้ปกครอง (ปฐมนิเทศ / พบครูประจำชั้น)
29  หยุดเรียน วันวิสาขบูชา
30-31 นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
31 วันรณรงค์การงดสูบบุหรี่โลก
   
   
   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *