ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนดำเนินวิทยา

โรงเรียนดำเนินวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) บริหารงานโดยคณะบาทหลวงมิสซังโรมันคาทอลิก เขตราชบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 หมู่ 6 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี บนเนื้อที่ 25 ไร่ ในบริเวณวัดคาทอลิกนักบุญอันตน

โรงเรียนดำเนินวิทยามีกำเนิดสืบต่อมาจาก “โรงเรียนประชาบาลประชาชนจัดตั้งตำบลดอนมดตะนอย 1” เปิดสอนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2466 รับนักเรียนประเภทสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ.2482 ทางราชการเปลี่ยนชื่อตำบลดอนมดตะนอยเป็นตำบลแพงพวย ชื่อโรงเรียนจึงเปลี่ยนเป็น “โรงเรียนประชาบาลประชาชนจัดตั้งตำบลแพงพวย 3”

พ.ศ.2492 บาทหลวงยอร์โย ไปนอตตี เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน ได้จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ทรงปั้นหยาชั้นเดียว ยาว 5 เมตร กว้าง 8.30 เมตร มี 9 ห้องเรียน และสร้างโรงพลศึกษาอีกหนึ่งหลัง เมื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสองหลังเสร็จแล้ว ได้ขออนุญาตยุบอาคารเรียนหลังเดิม พร้อมกับขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2493 โดยมีมงคลนามโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนดำเนินวิทยา สามารถรับนักเรียนจากโรงเรียนประชาบาลเดิม และรับนักเรียนเพิ่มได้สูงสุดตั้งแต่ระดับเตรียมประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ไม่เกิน 365 คน สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยบาทหลวงวิศิษฐ์  สินสมรส เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

พ.ศ.2504 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5-6-7)

พ.ศ.2517 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น จำนวน 24 ห้องเรียน แล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารเรียนในปีเดียวกัน โดยใช้ชื่ออาคารว่า “เทเรซาช้อย แสงเทียน”

พ.ศ.2521 โรงเรียนยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และสอนตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเปิดสอนระดับอนุบาลเป็นครั้งแรก

พ.ศ.2525 โรงเรียนขออนุญาตเปลี่ยนแปลงห้องประชุมในอาคาร 3 ชั้น กั้นเป็นห้องเรียน 4 ห้อง รวมสองอาคารมีห้องเรียน 28 ห้อง ได้รับอนุญาตรับนักเรียนได้สูงสุด 1,180 คน และได้รับการอุดหนุนเป็น 28 อัตรา ในปีนี้ได้สร้างสนามบาสเกตบอล อาคารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน “อาคารนิรมล”

พ.ศ.2528 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนหลังที่สาม จำนวน 9 ห้องเรียน ได้รับนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก 405 คน รวมเป็นการได้รับอนุญาตรับนักเรียนสูงสุด 1,585 คน

พ.ศ.2536 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 3 ชั้น

พ.ศ.2537 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รื้ออาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จำนวน 6ห้องเรียน และอนุญาตให้ใช้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 20 ห้องเรียน รับนักเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 2,295 คน

พ.ศ.2538สร้างสนามฟุตบอลและมีกำแพงล้อมรอบด้านหลังอาคารเทเรซา ช้อย แสงเทียน

พ.ศ.2540 ปรับปรุงสนามเครื่องเล่นอนุบาลโดยเทพื้นคอนกรีตและทำหลังคา

พ.ศ.2541 ปรับปรุงห้องธุรการและอาคาร 2 เป็นห้องประกอบ

พ.ศ.2542 พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคอมพิวเตอร์ เปิดสอนคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ด้านกิจกรรมนักเรียนได้จัดตั้ง “ธนาคารจำลองโรงเรียนดำเนินวิทยา”และเริ่มมีวารสารโรงเรียน “ดำเนินวิทยาสาร”

พ.ศ.2543 โรงเรียนได้รับการประเมินการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

พ.ศ.2544 บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ย้ายไปบริหารโรงเรียนอื่น บาทหลวงเสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ซิสเตอร์พวงทิพย์  ผลประดิษฐ์ เป็นครูใหญ่  บาทหลวงบุญส่ง  หงส์ทอง เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ปีนี้มีนักเรียน 1,326 คนครู 55 คน

พ.ศ.2545 ผู้บริหารยังคงเป็นชุดเดิม มีนักเรียน 1,258 คน ครู 57 คน ปลายปี 2545 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับการจัดตั้ง “ห้องเรียนสีเขียว” ขึ้นภายในโรงเรียน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากทางบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

พ.ศ.2546 บาทหลวงปราโมทย์  นิลเพ็ชร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ซิสเตอร์สุภา  อดุลย์เกษม เป็นครูใหญ่ บาทหลวงบุญส่ง  หงส์ทอง เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต มีนักเรียน 1,211 คน ครู 55 คน

พ.ศ.2547 บาทหลวงไพบูลย์ รุจิรัตน์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ซิสเตอร์วริศนี  ศรีสมพงษ์ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่แผนกอนุบาล บาทหลวงบุญส่ง  หงส์ทอง เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต มีนักเรียน 1,158 คน ครู 55 คน โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกสถานศึกษา รอบแรก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

พ.ศ.2548 บาทหลวงไพบูลย์  รุจิรัตน์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ซิสเตอร์อุไร  ทัพศาสตร์ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่แผนกอนุบาล บาทหลวงบุญส่ง  หงส์ทอง เป็นผู้รับใบอนุญาต มีนักเรียน 1,128 คน

ครู 55 คน ในปีนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด ขอรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานแผนกอนุบาล ปลายปีการศึกษาได้จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีชื่อว่า “แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

พ.ศ.2549 บาทหลวงไพบูลย์  รุจิรัตน์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ซิสเตอร์นิภา  ศรีขจรลาภ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่แผนกอนุบาล บาทหลวงบุญส่ง  หงส์ทอง เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต มีนักเรียน 1,0666 คน ครู 52 คน มีการเปิดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นทางการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจาก อบต.แพงพวย เป็นเงิน 50,000 บาท ปลายปีการศึกษา โรงเรียนรับครูจากฟิลิปปินส์ จำนวน 2 คน มาสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดและการฟัง

พ.ศ.2550 บาทหลวงกันตภณ  ดำรงศักดิ์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ซิสเตอร์นิภา  ศรีขจรลาภ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่แผนกอนุบาล บาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี เป็นอธิการ และซิสเตอร์ศรีสมร  ช้อยเครือ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่แผนกโภชนาการ มีนักเรียน 1,042 คน ครู 52 คน

อาคาร 2 ปรับปรุงห้องประกอบหรือแหล่งเรียนรู้ทั้ง 8 ห้อง ได้แก่ ห้องปกครอง ห้องดนตรีไทย-สากล ห้องเรียนสีเขียว ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องสมุด ห้องงานประดิษฐ์และห้อง             อาคาร 3 จัดสร้างหลังคาทางเดินไปโรงอาหาร หลังคาบ่อน้ำ-บ่อทรายและห้องน้ำ จัดทำพื้นสนามเครื่องเล่นแผนกอนุบาลโดยปูพื้นยางสังเคราะห์ สร้างหลังคาด้านข้างโรงอาหาร

พ.ศ.2551 บาทหลวงกันตภณ  ดำรงศักดิ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต (เปลี่ยนแปลง 1 มิถุนายน 2551) ผู้จัดการและผู้อำนวยการ (ตามพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550) บาทหลวงประดิษฐ์  ว่องวารี เป็นอธิการโรงเรียน ซิสเตอร์นิภา  ศรีขจรลาภ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล   และซิสเตอร์ศรีสมร  ช้อยเครือ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกโภชนาการ ปีการศึกษา 2551 ขยายชั้นเรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง นักเรียน 71 คน ปีนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,100 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551) ครูทั้งหมด 53 คน พี่เลี้ยง 2 คน

พ.ศ. 2552  บาทหลวงกันตภณ   ดำรงศักดิ์  เป็นผู้รับใบอนุญาต   ผู้จัดการและผู้อำนวยการ  บาทหลวงประดิษฐ์   ว่องวารี   เป็นอธิการโรงเรียน  ซิสเตอร์นิภา   ศรีขจรลาภ  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล  และซิสเตอร์ศรีสมร    ช้อยเครือ  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกโภชนาการ  ปีนี้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่  2   จำนวน  2  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน   65  คน  มัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  2   ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน   69  คน   นักเรียนทั้งหมด  1,185  คน   ครูทั้งหมด  57  คน

พ.ศ.  2553  บาทหลวงกันตภณ    ดำรงศักดิ์    เป็นผู้รับใบอนุญาต   ผู้จัดการ  และผู้อำนวยการ  บาทหลวงประดิษฐ์     ว่องวารี   เป็นอธิการโรงเรียน   ซิสเตอร์นิภา   ศรีขจรลาภ   เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล  และซิสเตอร์ศรีสมร  ช้อยเครือ    เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกโภชนาการ   ปีนี้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3   จำนวน  2  ห้องเรียน   จำนวนนักเรียนทั้งหมด  (อนุบาล – มัธยม)  1,292  คน  ครูทั้งหมด  60  คน  พี่เลี้ยงก่อนวัยเรียนจำนวน   2  คน

พ.ศ. 2554  บาทหลวงกันตภณ    ดำรงศักดิ์   เป็นผู้แทนรับใบอนุญาต   ผู้จัดการและผู้อำนวยการ   บาทหลวงประดิษฐ์    ว่องวารี  เป็นอธิการโรงเรียน  ซิสเตอร์นิภา   ศรีขจรลาภ เป็นผู้อำนวยการแผนกอนุบาล และซิสเตอร์มาลี   ธรรมอุปกรณ์  เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกโภชนาการ ปีการศึกษา 2554  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล – มัธยมต้น) 1,343 คน ครู 63 คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน

พ.ศ.  2555  บาทหลวงประสงค์    ยนปลัดยศ    เป็นผู้รับใบอนุญาต   และอธิการโรงเรียน   บาทหลวงเสาร์     ตนประเสริฐ  เป็นผู้จัดการ  และผู้อำนวยการ   ซิสเตอร์อริสรา   สุริประ   เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล  และซิสเตอร์สุมาลี  ธรรมอุปกรณ์    เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกโภชนาการ      จำนวนนักเรียนทั้งหมด  (อนุบาล – มัธยม)  1,369  คน  ครูทั้งหมด  65  คน

พ.ศ.  2556  บาทหลวงประสงค์    ยนปลัดยศ    เป็นผู้รับใบอนุญาต   และอธิการโรงเรียน   บาทหลวงเสาร์     ตนประเสริฐ  เป็นผู้จัดการ  และผู้อำนวยการ   ซิสเตอร์อริสรา   สุริประ   เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล  และซิสเตอร์สุมาลี  ธรรมอุปกรณ์    เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกโภชนาการ    ปีนี้ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่  1 – 3    จำนวนชั้นละ  4  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  (อนุบาล – มัธยม)  1,428  คน  ครูทั้งหมด  65  คน   จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นประถม – มัธยมศึกษา จำนวน 51 เครื่อง  และปรับปรุงห้องซาวด์แล็ปเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษ

พ.ศ.  2557  บาทหลวงประสงค์    ยนปลัดยศ    เป็นผู้รับใบอนุญาต   และอธิการโรงเรียน   บาทหลวงเสาร์     ตนประเสริฐ  เป็นผู้จัดการ  และผู้อำนวยการ   ซิสเตอร์สุนทรี   ลิ้มจี้จง   เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล  และซิสเตอร์จรัสพรรณ  บุญเจริญ    เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกโภชนาการ    ปีนี้ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่  4    จำนวน 1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  (อนุบาล – มัธยม)  1,507  คน  ครูทั้งหมด  65  คน

พ.ศ.  2559 บาทหลวงประสงค์    ยนปลัดยศ    เป็นผู้รับใบอนุญาต   และอธิการโรงเรียน   บาทหลวงเสาร์     ตนประเสริฐ  เป็นผู้จัดการ  และผู้อำนวยการ   ซิสเตอร์สุนทรี   ลิ้มจี้จง   เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล  และซิสเตอร์จรัสพรรณ  บุญเจริญ    เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกโภชนาการ    ปีนี้ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 1  ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  (อนุบาล – มัธยม)  1,573 คน  ครูทั้งหมด  79  คน  ปรับเปลี่ยนห้องประกอบการเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้อง  จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มจำนวน 16 เครื่อง เหตุการณ์สำคัญๆ ได้แก่

     – 22 กรกฎาคม 2559 ฯพณฯ บิคตอร์ รามีเรซ เปญ่าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำ                       ประเทศไทย ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนดำเนินวิทยา พร้อมได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องราวของ                   ประเทศ คิวบาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย

     – ปลายปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนได้ทำการต่อเติมชั้รที่ 4 ของอาคารเบเนดิกโต (ตึกอนุบาล)         ให้เป็นห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง และห้องประกอบการอีก 4 ห้อง

     – เตรียมการและงบประมาณสร้างสระว่ายน้ำขนาด 18 เมตร ด้านหลังอาคารอนุบาล ฝั่งติดกับ                   สนามฟุตบอลและสุสานของวัด (โดยผู้ใหญ่สันต์ เป็นผุ้รับเหมาก่อสร้าง ) งบประมาณจำนวน 5               ล้านบาท

     – ได้ทำการซ่อมแวมและปรับปรุงอาคารเทเรซา ช้อยแสงเทียน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้และ                   ปลอดภัย เปลี่ยนหลังคา เสริมอาคารให้แข็งแรง เปลี่ยนบานเกร้ด ทำสีใหม่ พร้อมทำกันสาดยื่น           ออกไปจนถึงบริเวณเสาธง โดยใช้งบประมาณของสังฆมลฑลราชบุรี โดยอาจารย์มนัส วงศประดู         เป็นผู้รับเหมาและดูแลการก่อสร้าง

     – เตรียมการสำหรับสร้างอาคารเรียนใหม่สำหรับนักเรียนมัธยมอีก 1 หลัง บริเวณข้างสนามฟุตบอล         ติดกับถนนตรงข้าวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนมดตะนอย จำกัด

ปีการศึกษา 2560 บาทหลวงสกล ปันฉาย เป็นผู้รับใบอนุญาต และอธิการโรงเรียน บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ ซิสเตอร์สุนทรี ลิ้มจี้จง เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล และซิสเตอร์จรัสพรรณ บุญเจริญ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกโภชนาการ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล-มัธยม 3) 1,581 คน จำนวนครูทั้งหมด 76 คน เหตุการณ์สำคัญๆ ได้แก่

     – ปรับปรุงระบบน้ำดื่มของโรงเรียนใหม่ เป็นระบบ RO หรือ Reverse Osmosis ซึ่งได้มาตรฐาน                 เรื่องความสะอาดและปลอดภัย

     – ปรับระบบเครื่องเสียงของโรงเรียนใหม่ รวมถึงที่ศาลาพร้อมใจ