แผนพัฒนาโรงเรียน

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา  และหลักประกันต่อผู้เรียน   ผู้ปกครอง   ชุมชน และสังคมว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน  และผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากโรงเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับ 2 ) พ.ศ. 2545  หมวด 6  มาตรา 48  มีข้อกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่ว่า   “ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ”