สัญลักษณ์และสี

ตราโรงเรียนดำเนินวิทยา  เป็นรูปลูกโลกอยู่บนหนังสือพระคัมภีร์และมีกางเขนอยู่ด้านบน มีรวงข้าวโอบอยู่ทั้งสองด้าน ด้านล่างเขียนปรัชญาของโรงเรียน  “คุณธรรม  นำวิชา พัฒนาสุข”

กางเขน   หมายถึง     ความรักและการเสียสละ

ลูกโลก     หมายถึง  ที่อาศัยของมนุษย์ทุกคน  ซึ่งแสวงหาความหมายของชีวิตจากการศึกษาและการใช้ชีวิตร่วมกัน

พระคัมภีร์  หมายถึง  บ่อเกิดแห่งสติปัญญาและความรู้

รวงข้าว       หมายถึง  การเจริญเติบโต  และความอ่อนน้อมถ่อมตน

 

สีประจำโรงเรียน  คือ เขียว  เหลือง

สีเขียว     หมายถึง  ความเจริญงอกงาม  ความสดใส  สดชื่น  ความสงบเยือกเย็น  และความ       อุดมสมบูรณ์

สีเหลือง  หมายถึง   แสงสว่างทางปัญญา ความเจริญรุ่งเรือง  เป็นตัวแทนของสิ่งอันเป็นที่น่ายกย่อง เชิดชู

ธง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน    คือ   ดอกแพงพวย

แพงพวย