ปรัชญา วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

ปรัชญา 

“คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข”  “Worality Generates Wisdom and Happiness”

ความเป็นมาของปรัชญา

“คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข” เป็นปรัชญาที่โรงเรียนได้ยึดถือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  ให้คุณธรรมนำหน้าวิชาการ  หรือเป็นตัวกำหนดทิศทางของการใช้ความรู้    จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม และประเทศชาติ ประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ความหมายของปรัชญา

คุณธรรม หมายถึง

  • คุณธรรมตามหลักพระคริสตธรรม
  • คุณธรรมตามหลักสากล
  • คุณธรรมตามหลักประเพณีไทย
  • คุณธรรมต้องนำวิชาการ หรือเป็นตัวกำหนดทิศทางการใช้ความรู้

นำวิชา  หมายถึง

  • จัดการศึกษาให้มีคุณธรรมอยู่ในระดับชั้นนำหรือเป็นเลิศทางวิชาการ
  • จัดการศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
  • จัดการศึกษาให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ มีคุณธรรม  จริยธรรม และลำดับค่านิยมได้อย่างถูกต้อง  มีความสามารถในการจัดการทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ หน้าที่การงาน  อาชีพ  และความสัมพันธ์กับผู้อื่น  ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคล

พัฒนาสุข  หมายถึง

  • สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาอบรม ไปพัฒนาชีวิต  ทั้งในการดำเนินชีวิต           การปฏิบัติหน้าที่และการประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข

สามารถพัฒนาตนเอง    ครอบครัว    สังคม     และประเทศชาติ      ให้มีความสุข

วิสัยทัศน์  ( VISION )

ภายในปี  2558-2562โรงเรียนดำเนินวิทยา  จัดการศึกษาและบริหารงานอย่างเป็นระบบมุ่งพัฒนาครู  บุคลากรและผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม   เลิศล้ำวิชาการ  สืบสานความเป็นไทยอยู่ในสังคมอย่างสร้างสรรค์  สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี   มีจิตอาสา  ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  เน้นภาษาต่างประเทศ  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 พันธกิจ  (MISSION)

1   จัดการศึกษาขั้นพื้นปฐมวัยศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการศึกษาในรูปแบบ ประเภทและระดับการศึกษาต่างๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2 ส่งเสริมทะนุบำรุงกิจการทางด้านศาสนาและการจัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

3  เพื่อจัดการศึกษารวมทั้งจัดการให้แก่ผู้เรียน ได้เรียนรู้ มีความรู้  ทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเอง ได้เต็มตามศักยภาพตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

4  เพื่อให้บริการสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือกิจการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริการอื่นให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น อุปกรณ์การศึกษา สถานที่ อาหาร สุขภาพอนามัย รถรับ-ส่งนักเรียนดนตรี  กีฬา สระว่ายน้ำและศาสนสถาน เป็นต้น

5  เพื่อการจัดการศึกษาอบรม แก่ เยาวชน และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีการศึกษาอบรมที่ดี และได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม

6  เพื่อระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็นตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย  (GOAL)

1.ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3.ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

4.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

5.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

6.ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

7.ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

8.ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9.คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

10.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอด้าน

11.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

12.สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

14.การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

15. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถาน ศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น