บุคลากร

เพื่อให้การบริหารจัดการและดำเนินการของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา  2559    เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน จนบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ